TEB DUYURULARI 31/08/2018 00:00 Stok Düzenleme Hakkının Eczacı Iskontosunu Etkilememesi Konusunda SGK’ya Yaptığımız Başvuru Hakkında

Eczanelerin stok problemi olarak bilinen fiili envanter ile kaydi envanter farklarının ortadan kaldırılması için stok düzenleme hakkı sağlanması konusunda Birliğimiz tarafından konunun muhatapları ile yürütülen görüşmeler sonucunda, 2016 yılında yapılan düzenlemede olduğu gibi, 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında; T.C.Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından,

"b) Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Bu suretle kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. Ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez, gelir kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz." şeklinde düzenleme yapılarak, eczacıların, bu maddede tanımlanan bildirimi yapmaları için 2018 yılı Ağustos ayı sonuna kadar süre tanınmıştır.

Bu kapsamda stok düzenleme hakkından yararlanacak olan meslektaşlarımızın, 2016 yılı satış hasılatları için yapılan düzenlemede olduğu gibi 2018 yılı satış hasılatları için yapacakları işlemlerde de, stok düzenleme için kesecekleri fatura tutarının, Kuruma 2019 yılı sözleşmesi kapsamında yapacağı ıskonto oranını etkilememesi, Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 26.07.2018 tarihinde yazılı olarak talep edilmiştir.

Kurum tarafından Birliğimize bugün (29.08.2018) iletilen cevabi yazıda;

“Eczanelerin stoklarında yer alığı halde fiilen bulunmayan ilaçlar hakkında benzer bir düzenleme yazınızda da belirtildiği üzere 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda da yapılmış olup, bu düzenlemeye ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 10/11/2016 tarihli ve 27238360-125.35(50-335)-E.116900 sayılı yazısında yer alan görüş doğrultusunda 2017/1 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Ek Protokolde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Protokolün ilgili maddeleri çerçevesinde yapılacak revizyon çalışmalarında, konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü halinde Protokolün ilgili maddelerinde gerekli düzenlemeler yapılabilecektir.” Denilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

SGK tarafından gönderilen 29.08.2018 tarihli yazı için tıklayınız.

Birliğimiz tarafından SGK’ya gönderilen yazı için tıklayınız.

 

Duyuru Okunma Sayısı : 3103
NÖBETÇİ ECZANELER ECZACI REHBERİ İLAÇ BİLGİ SORGULAMA ZORUNLU İLAÇ LİSTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Copyright 2011 - 2016 ©
Bu site, en iyi Google Chrome tarayıcısı ile görüntülenmektedir.
Eflatunweb İnternet Hizmetleri - Web/Ios/Android